I feel Slovenia

Splošni pogoji

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Alpmor. d.o.o. (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici. Sestavni del pogodbe/prijavnice o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Sestavni del pogodbe/prijavnice je tudi cenik storitev ter Informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah agencije. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje ali naročanja preko elektronske pošte oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko elektronske pošte oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.alpmor.ru. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira in naroči turistični aranžma osebno v poslovalnici ali pri eni od njenih pooblaščenih turističnih agencij oziroma po telefonu ali preko elektronske pošte ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z agencijo pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali elektronski pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

2a. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU

 • Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku 14-ih dni od internetne prijave potnika na transakcijski račun agencije, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
 • Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta, saj so ti objavljeni na spletni strani agencije.
 • V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
 • Internetna prijava potnika je mogoča najkasneje 18 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor posebni pogoji agencije ne določajo drugače.

3. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti itd.) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči itd.). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku agencije v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, ter v skladu z veljavnim cenikom te storitve na dan koriščenja, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici agencije oziroma na njen transakcijski račun, v primeru telefonske prodaje ali pa elektronske pošte pa, ko stranka posreduje številko kreditne kartice (Eurocard/Mastercard in Visa) in je znesek nakupa avtoriziran. Ko potnik po telefonu ali preko elektronske pošte naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 50 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter dokončno potrjuje rezervacijo. Preostali del plača potnik najkasneje 1 dan  pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu. V primeru, da potnik tudi 6 dni pred potovanjem še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. Agencija v tem primeru smatra, da je potnik 6 dni pred potovanjem potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev.

5. CENE

Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika ima agencija pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Agencija lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu.

6. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. Agencija v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum Agencija, ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje Agencije pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma Agencija potniku v nobenem primeru ne vrača.

7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 16. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil. Pisne odpovedi, prejete po 16. uri, bo Agencija lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved: Višina stroškov odpovedi aranžmaja (v % cene aranžmaja) – organizator Alpmor d.o.o.:

 • do 30 dni pred odhodom 20 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 8 dni pred odhodom 80 % cene aranžmaja,
 • od 7 do 1 dneva pred odhodom 100 % cene aranžmaja,
 • na dan odhoda, oz. po odhodu aranžma – 100 % cene aranžmaja.

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa.
Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani Agencije kot pooblaščenega krajevnega agenta. Agencijo mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava agencija potniku 25 € administrativnih stroškov oz. po določilih organizatorja aranžmaja, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz 7. točke teh pogojev. V primeru, da potnik odpove rezervacijo zaradi višje sile, ima agencija pravico do povračila svojih stroškov.

8. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

9. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

Agencija si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor agencija zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov,
 • za skupine na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 20 potnikov,
 • za skupine na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

Prav tako si agencija pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odpovedi med potovanjem ima agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Agencija ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

10. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali poslovalnico agencije v Ljubljani. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti agencijo. Agencija bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti v predpisanem roku. Agencija ne obravnava reklamacij, ki niso bile na agencijo vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije agencija ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije Agencija priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi Agencije ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

11. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

12. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

13. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije. bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

14. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah agencije za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije agencije., zato agencija zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z agencijsko OCENO objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.

15. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe je že vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

Domov Splošni pogoji